Fresh tomato hand-picked from our farm.

Mazzraty Fresh Tomato